Onze bites

1. Verkoopsvoorwaarden

De online webshop van https://healthy-bite.be/ biedt haar klanten de mogelijkheid om groenten en fruit online aan te kopen.

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden met toekomstige werking na de volgende ontwikkelingen te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen en u wijzen op uw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer u niet binnen twee maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent. Als u tegen de wijziging protesteert, behouden wij ons het recht voor, bij verandering in aanbod variaties met onbepaalde looptijd, resp. van leveringen, te deactiveren.

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De bevoegde rechtbank bij geschillen is de ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Dendermonde.

1.1. Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam Felan (CommV)

Adres Gentse steenweg 412
9300 Aalst

ondernemingsnummer 0743.404.436

Pascal De Winne

0473850256

pascal@healthy-bite.be

1.2. Prijs en betaling

De prijzen zijn inclusief verzendkosten en BTW, de leveringen gebeuren binnen de  aangegeven perimeter. Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en, zolang niet anders overeengekomen, inclusief verzendkosten binnen de perimeter van 8km rond centrum Aalst zoals aangegeven in artikel 1.5.

De mogelijkheden voor betaling zijn: bancontact, visa, mastercard, PayPal.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Healthy Bite beschikt, behoudt Healthy Bite het recht om, bij niet- of laattijdige betaling, de aankoop te annuleren. De klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Onverminderd het voorgaande behoudt Healthy Bite zich het recht voor de niet (volledige) betaalde goederen terug te nemen.

1.3. Bestellingen

Alle informatie die u tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn.

Het aanbod bevat een volledige en keurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers en de bestelde producten, resp. de bestelde cadeaubon(nen), zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

Verkopen onder de 18 jaar zijn verboden.

U bent verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

1.4. Herroepingsrecht

Let er alstublieft op dat bederfelijke goederen van het wettelijke herroepingsrecht uitgesloten zijn. De vorderingen van Healthy-bite zijn, behalve bij een wettelijk herroepingsrecht, per direct geldig.

U hebt alleen recht op compensatie als uw tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht bent u alleen in zoverre bevoegd als uw tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.

1.5. Leveringen

Wij bezorgen onze producten in  Aalst + deelgemeenten, Lede + deelgemeenten , Erpe-Meredeelgemeenten, Haaltert + deelgemeenten, Affligem + deelgemeenten, deelgemeente Wieze (niet Lebbeke) en deelgemeente Oudegem (niet Dendermonde). Indien u net buiten onze perimeter valt, kan u steeds een levering aanvragen via mail en kunnen wij nog beslissen of de levering kan doorgaan.

Wij bezorgen op het adres dat u als bezorgadres heeft opgegeven.

U bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen. Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

Hier geldt de wettelijke garantie.

De leveringen gebeuren op dinsdag en donderdag tussen 17 uur en 22 uur.

1.6. Annulatie

Indien u een levering wilt annuleren dient dit minimum 24 uur voor levering geannuleerd te worden via mail : info@healthy-bite.be

Indien u de levering van dinsdag wilt annuleren dient dit maandag voor 17 uur te gebeuren.

Indien u de levering van donderdag wilt annuleren dient dit woensdag voor 17 uur te gebeuren.

De terugbetaling gebeurt via overschrijving binnen de 14 dagen.

Indien wij niet binnen uw perimeter vallen kan u steeds info vragen, hoe u aan ons product kan geraken.

2. Gebruiksvoorwaarden

2.1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

2.2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Healthy Bite of rechthoudende derden.

2.3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie die Healthy Bite verschaft op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd door de bezoeker. Healthy Bite zorgt er wel voor dat de informatie volledig, nauwkeurig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich steeds onjuistheden voordoen. Indien er zich onjuistheden voordoen, zal Healthy Bite de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen kan hij steeds de beheerder van de site contacteren via info@healthy-bite.be

Healthy Bite kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van deze site kan op ieder ogenblik zonder aankondiging aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Healthy Bite kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de website of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang of het gebruik van deze website.

In geen enkel geval kan Healthy Bite op directe of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere goederen van de bezoeker.
De website van Healthy Bite kan hyperlinks bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden. Deze link impliceert niet dat dit een impliciete goedkeuring is van de inhoud van de derdenpagina’s. Healthy Bite heeft geen zeggenschap over de inhoud op derdenpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade door het gebruik van deze pagina’s.

2.4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De interpretatie en toepassing van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, alsook het gebruik van de website waarop zij betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zijn bevoegd in geval van geschillen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zouden ontstaan.

2.5. Privacyverklaring

2.5.1. Verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Healthy Bite verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier en het bestelformulier of bij het aanmaken van een account.

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens / kredietkaartinformatie.

De aldus bekomen gegevens worden door Healthy Bite enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren,  de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om Healthy Bite in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om Healthy Bite toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier en het bestelformulier of bij het aanmaken van een account.

Healthy Bite kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

  • wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Healthy Bite en de betrokkene;
  • wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming te behartigen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
  • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Healthy Bite wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen door contact op te nemen via info@healthy-bite.be.

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (02) 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door Let’s Encrypt.

2.5.2. Contactformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal Healthy Bite deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn.

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met info@healthy-bite.be

2.5.3. Bestelformulier

Uw persoonlijke gegevens worden eveneens opgeslagen door Healthy Bite wanneer u een bestelling plaatst via het bestelformulier van de webshop. Dit laat ons toe om uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal de gegevens zijn opgeslagen, worden zij bewaard in uw persoonlijke rekening zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoelen. Hierdoor zullen uw latere transacties bovendien sneller verlopen.

Bij het plaatsen van een bestelling zal u worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor u uitdrukkelijk uw toestemming verleent met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze verwerking van persoonsgegevens is absoluut noodzakelijk voor de goede uitvoering door Healthy Bite van de door u geplaatste bestelling.

2.5.4. Account

Als u nieuw bent als bezoeker of klant, of voor de eerste maal uw aankopen via de website van Healthy Bite verricht, dient u zich te registreren om een account aan te maken.

Healthy Bite vraagt daarbij naar die persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om een vlotte levering en service mogelijk te maken. Uw gegevens bevinden zich bij Healthy Bite in een veilige omgeving: zowel uw persoonlijke als bankgegevens zijn beschermd.

Uw gegevens worden door Healthy Bite ook gebruikt om u nog beter te dienen en u op de hoogte te houden van voor u mogelijk interessante aanbiedingen en producten. Indien u dit niet (meer) wenst, kan u zich eenvoudig uitschrijven voor deze dienst via mail naar info@healthy-bite.be

De bezoeker zal bij het aanmaken van het account worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met Healthy Bite op info@healthy-bite.be

2.5.5. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

2.5.6. Kinderen

Healthy Bite heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan zestien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren, zonder het voorafgaand akkoord van de ouders.

De Onderneming adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven.

Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan Healthy Bite, verzoekt de Onderneming hem of haar om Healthy Bite te contacteren via info@healthy-bite.be. Healthy Bite zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.

2.6. Cookie policy

2.6.1. Toestemming

Door het gebruik van cookies verzamelt Healthy Bite uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u Healthy Bite deze uitdrukkelijke toestemming. U kan op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door Healthy Bite intrekken.

2.6.2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door Healthy Bite op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan Healthy Bite informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de Healthy Bite-website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar info@healthy-bite.be De website van Healthy Bite maakt gebruik van verschillende cookies die we in een onderstaande tabel oplijsten. Healthy Bite maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

2.6.3. Welke cookies gebruikt Healthy Bite?

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
_fbp Herkenning bezoeker Healthy Bite 4 maand
_ga Herkenning bezoeker Healthy Bite 2 jaar
_gat Herkenning bezoeker Healthy Bite 1 maand
_gid Herkenning bezoeker Healthy Bite 1 maand
tk_ai Herkenning bezoeker Healthy Bite 1 sessie
tk_lr Herkenning bezoeker Healthy Bite  jaar
tk_or Herkenning bezoeker Healthy Bite 4 jaar

2.6.4 Google en Google Analytics

De website van Healthy Bite gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van Healthy Bite zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
1P_JAR Herkenning bezoeker Google 1 maand
ANID Herkenning bezoeker Google 1 maand
APISID Herkenning bezoeker Google 1 maand
CONSENT Herkenning bezoeker Google 18 jaar
DV Herkenning bezoeker Google 1 maand
HSID Herkenning bezoeker Google 1 maand
NID Herkenning bezoeker Google 6 maand

2.6.5. Crisp

Crisp is een tool die het mogelijk maakt om met Healthy Bite te chatten. Deze data worden verzameld en geïdentificeerd door middel van cookies. Meer informatie kunt u lezen via volgende link: https://crisp.chat/en/privacy/.

2.6.6. Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Healthy Bite contacteren via info@healthy-bite.be.

2.6.7. Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser:

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL